Ledighetsansökan

En ledighetsansökan skall alltid göras. Den finns att hämta i expeditionen och hos ansvarig mentor. Kom ihåg att göra en ledighetsansökan/elev!
Som mentor kan man bevilja fyra dagars ledighet/läsår. Vid längre ledighet, dvs. fler än fyra dagar och om eleven sammanlagt har haft fyra dagars beviljad ledighet under läsåret: En ansökan ska göras och i första hand lämnas till mentorn som ur ett pedagogiskt perspektiv ser om ledigheten är lämplig för just den här eleven. Mentorn beviljar, eller avslår ansökan. Mentorn lämnar därefter ansökan till rektorn som i sin tur godkänner/ej godkänner den. Rektorn lämnar ledighetsansökan till expeditionen som ger en kopia till mentorn och sparar en kopia i expeditionen för dokumentation. Mentorn informerar vårdnadshavaren om ledigheten är beviljad eller ej.
18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

 Ni kan ladda ner blanketten här: