Klagomålshantering

Våra rutiner som gäller för klagomålshantering är följande:

Steg 1  MENTOR

Om du som vårdnadshavare och/eller elev har klagomål ska du i första hand ta upp dessa med respektive mentor.
Dessa klagomål, önskemål bör helst framföras skriftligt. Du hittar samtliga lärares kontaktuppgifter här.

Steg 2  SKOLANS REKTOR

Framför dina klagomål skriftligt via e-post till skolans rektor, som då ser till att ärendet utreds.

Det går bra att skriva på följande språk: svenska, engelska, somaliska, arabiska, turkiska, franska.  

Vad händer då du skickat klagomål skriftligt via mejl till skolans rektor?

  1. En skriftlig bekräftelse på att klagomålet har mottagits ska ges inom tre arbetsdagar.
  2. I bekräftelsen skriver skolans rektor hur ärendet ska hanteras, när den som klagat förväntas få svar och av vem.
  3. Vi garanterar att svar ska ha lämnats till den som lämnat klagomål inom 14 dagar.
  4. Klagomål hanteras skyndsamt, det är dock svårt att säga en exakt tid före det att man vet VAD ärendet gäller.
  5. Samtliga klagomål dokumenteras och arkiveras.

Steg 3 SKOLANS HUVUDMAN

Om du upplever att skolans rektor inte utreder ärendet så kan du vända dig till skolans huvudman, Zaineb AlKadhi. Detta görs skriftligt via e-post här.

Vad händer då du skickat ett skriftligt klagomål via mejl till skolans huvudman?

 1. En skriftlig bekräftelse på att klagomålet har mottagits ska ges inom tre arbetsdagar.
 2. I bekräftelsen skriver skolans huvudman hur ärendet ska hanteras, när den som klagat förväntas få svar och av vem.
 3. Vi garanterar att svar ska ha lämnats till den som lämnat klagomål inom 14 dagar.

Steg 4 SKOLINSPEKTIONEN

Om du fortfarande efter att ha varit i kontakt med ditt barns mentor, skolans rektor, och skolans huvudman inte fått den hjälp du anser dig behöva finns alltid möjlighet att anmäla till Skolinspektionen.