Välkommen till Förskola

Välkommen till Himmeln

Förskolan arbetar utifrån en helhetssyn på barn och präglas av ett mångkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång.Vår förskola är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnens språk, då de flesta barn är flerspråkiga. Rörelse, matematik och naturvetenskap är också områden som vi lägger stor vikt på. Vi arbetar i samverkan med föräldrarna i enlighet med den reviderade Läroplanen för förskolan Lpfö98, Förskoleplan för Stockholms stad, förskolans verksamhetsplan samt skolverkets allmänna råd.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnen och präglas av ett mångkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång. Vårt motto ”allas lika värde” är självklarhet och präglar förhållningssättet för pedagoger samt diskuteras återkommande med barnen.

Vi vill att alla barn på vår förskola ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor.

Vi anser att det är viktigt att pedagoger lyssnar på barnen, deras intresse och synpunkter där varje barn känner sig respekterad. Vi arbetar för att varje barn ska bli förstådd och bekräftad på sitt modersmål och svenska. Vi vill att barnen ska få möjligheten till att ta hänsyn och kunna leva sig in i andra människors situation samt att de får utveckla viljan att hjälpa andra.

Varje barn uppmuntras till att sätta sig in i och få förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, etnisk eller religiös bakgrund. Förskolan arbetar mycket med att stimulera språket med rim, ramsor, berättelser med illustrationer, rytmik och sång. Vi lägger stor vikt på inlärning genom upplevelse och experiment. Kontakten och samarbete med föräldrarna har en nyckel roll för oss och vi arbetar för samverkan i olika former och alltid med barnet i centrum.

 

Namnlös