Svenska

 

1Välkomna till Alzahràa Akademi – En skola för alla!

Alzahraa Akademi/Bergholmsskolan är en F-9 grundskola som har varit verksam sedan 1997. Skolan är öppen för alla och undervisningen följer den svenska skollagen, den fastställda läroplanen och de tillhörande kursplanerna.

Hos oss på Alzahraá Akademi sätter vi eleven i centrum och skolan gör sitt yttersta för att alla ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Språket står i fokus. Vi enas alla under det svenska språket samtidigt som vi lägger stor vikt på att barnen ska lära sig sitt modersmål. Detta gynnar språkinlärningen och stärker barnens identitet.

Trivseln är en viktig hörnsten i vår verksamhet. För oss är det viktigt att alla barn och vuxna trivs hos oss. Vi har en engagerad personalstyrka med mycket positiv inställning och höga förväntningar på eleverna, något som bidrar till en god stämning och god utveckling.

Skolan ligger i Bagarmossen med gång avstånd till Bagarmossen Tunnelbanan och i närheten av det grönskande området som gränsar till Skarpnäcks gröna ytor samt Nackareservatet med skogar och sjöar för friluftsliv och rekreation. Den goda skolmiljön är en inspirationskälla för elevernas upplevelse av vår gemensamma värld och ger våra barn och unga den känsla för natur som präglar det svenska samhället.

Ledning

Skolans leds av en rektor tillika förskolechef som också ansvarar för fritidshemmet och förskoleverksamheten.

Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolläkare, skolpsykolog, skolsyster, specialpedagog och kurator. Elevhälsoteamet träffas regelbundet och arbetar för att ge eleverna stöd i utvecklingen mot målen

Organisation

Skolan har en egen förskola med två avdelningar och ett fritidshem. Skolans pedagogiska personal är organiserad i två arbetslag (F – 4 och 5 – 9) som träffas två gånger i veckan.

Skolan har också grupper som, Trygghetsteamet, Trivselgruppen, Föräldragruppen, Fritidsgruppen, Miljöskyddskommittén. I vissa grupper ingår även elever.

Skolan har klassråd, kamratstödjare samt elevråd där eleverna får möjligheter att göra sin röst hörd. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och skolintendenten.

Skolans övergripande mål

Vi vill att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. I demokratisk anda ska barnen respekteras för sina egna tankar, åsikter och idéer.

Vi vill att alla barn ska få stöd, uppmuntran, växa i självkänsla och vara trygg i skolan. Varje barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen.

Vår profil

Vi satsar på språk, för vi vet att det är nyckeln till barnens framtid. Vi har utökat undervisning i engelska ämnet så att eleverna läser det från och med årskurs 1.

Skolan har flerspråkig personal, och vi kan därför erbjuda stor kompetens inom detta område.

Unikum är skolans lärarplattform. Det är en viktig pedagogisk och administrativ IT-system för dokumentation och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.

Elever har en egen inloggning där de kan se sin personliga IUP (Individuella utvecklingsplan).

unikum

Samtliga vårdnadshavare ska vara anknutna till Unikum och tilldelas inloggningsuppgifter för att kunna följa sina egna barns kunskapsutveckling.

Miljö

Vi har en stor fritidslokal med eget kök. Skolan har även en stor aula som kan användas som biograflokal och kan ta emot ca 350 personer. Här har skolan även sitt bibliotek.  Det finns No-So- och hemkunskapssalar.

Skolan har två gymnastiksalar och tillgång till en idrottsplats i närheten av skolan.

Skolskjuts

Skolan har 5-6 egna bussar som hämtar elever till och från skolan enligt särskilt körschema från olika platser i Stor-Stockholm. Skolskjuts är gratis för alla elever och för de som önskar åka kommunalt får ett terminskort

 

Vi är oerhört stolta över vår verksamhet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla oss. Allt för att alla våra barn och elever ska erbjudas en högkvalitativ utbildning och undervisning.

Modersmålsundervisning

Det som skiljer oss åt från många andra skolor är att modersmålsundervisningen är integrerad i den dagliga undervisningen, lektionerna ligger under ordinarie skoltid.

Modersmålet är oerhört viktigt och därför ska ämnet modersmål prioriteras i lika hög grad som alla andra ämnen. Våra modersmålslärare är med i den dagliga verksamheten och det skapar förutsättningar för ett bättre samarbete och ämnesövergripande arbete. Likaså har vi alltid tillgång till tolk.

Har man svenska som modersmål, eller om man inte läser modersmål, så erbjuds man möjlighet till läxhjälp då övriga elever har modersmålsundervisning.

Idrotts- & simundervisning

Vi erbjuder simundervisning. Varje vecka åker vi till Långbro simhall. Simundervisningen är delad, pojkar och flickor simmar för sig. Vi hyr hela hallen vid dessa tillfällen och är helt själva, bortsett från de utbildade simtränare som hjälper våra elever. När man inte simmar så har man ordinarie idrottsundervisning, vår undervisning är därför delad i tjejer och killar för sig.

Bönerum & Halal-mat

Skolan har två bönerum för de elever som önskar be under rasterna. Ett för pojkarna och ett för flickorna.

Skolan erbjuder dagligen frukost, lunch och mellanmål/efterrätt. Vi serverar endast halal.

 

Skolans aktiviteter

Vi utnyttjar Stockholms fantastiska kulturutbud varje år, exempelvis genom att besöka olika museer, gå på teater, bio och mycket annat spännande. Dessutom åker flera årskurser varje år på någon större utflykt/resa.

Givetvis är samtliga resor och utflykter avgiftsfria!

  

Personal

Många i vår personalstyrka har arbetat på skolan i många år, vi trivs med varandra och vi kämpar hårt för att hjälpa våra elever att nå deras mål!  Vi är mycket stolta över den höga behörighet och kompetens vi har på skolan.

 

Arbetssätt och Arbetsformer

Skolan har en egen förskola med tre avdelningar. Grundskolan består av två arbetslag, F-5, och 6-9. Varje klass har sin egen klasslärare/mentor, och det finns avsatt mentorstid för uppföljning av elevernas utveckling.

Skolan har också arbetsgrupper som Trygghetsteamet, Trivselgruppen, Föräldragruppen, Matrådet och Skyddskommittén. I några av dessa grupper ingår även elever.

Vi har klasslärarsystem för barnen i förskolan t.o.m. årskurs 4. Årskurs 5-9 har ämneslärarsystem, och en mentor.

Vi individualiserar undervisningen och följer kursplanerna för grundskolan och läroplanen för den svenska skolan, LGR 11. I flera av klassrummen finns det projektorer.

 

Individuell Utvecklingsplan (IUP)

Vi arbetar med Unikum som är ett webbaserat IUP-verktyg.

Där får alla elever tillgång till sin egen IUP, de kan följa sin utveckling dagligen, kommunicera med sina lärare, klasskamrater och även ta del av kommande händelser, läxor osv.

Föräldrarna får efter registrering tillgång till sitt barns IUP och det här är något vi verkligen vill uppmuntra alla föräldrar att göra. Föräldrarna får en helt annan insyn i sitt barns utveckling, kan ställa frågor till mentor, ämneslärare och mycket mycket mer.

Lärarna fyller i IUP´n kontinuerligt och tillsammans med eleverna. Vi har således ett levande verktyg, vilket avsevärt förbättrar elevens möjligheter till att uppnå målen.

Information

  • Utanför lärarrummet kan man hitta scheman, samtliga kursplaner/betygskriterier, skolans samtliga styrdokument.
  • Sena ankomster rapporteras till hemmet varje fredag i UNIKUM.
  • Skolk rapporteras dagligen i UNIKUM.
  • Årskurs 1-4 får hem ett veckobrev/läxschema varje fredag.
  • Årskurs 5-9 har en egen Google-kalender där alla händelser, prov och läxor skrivs in. Kalendern finns att hitta här på skolans hemsida!

 

Inflytande och delaktighet

Vi har ett aktivt elevråd där eleverna har möjlighet att påverka. Det är en i ledningsgruppen som leder elevrådet, detta för att elevernas åsikter inte ska hamna på villovägar.

Vi genomför vid några tillfällen om året olika enkäter, det kan ha med trivsel att göra, men också deras syn på undervisningen, målkunskap och på skolan i största allmänhet. Det här underlaget använder vi för att utveckla och förbättra verksamheten. Elevernas inflytande är därför stort!

Språkval/Moderna språk

Skolan erbjuder följande språkval: arabiska, engelska, spanska och franska.

Lokaler

Skolan har goda utrymmen och har rymliga klassrum. Vi har en bild-, slöjd- och musiksal, ett eget skolkök,  Skolan innehar även en stor aula, utrustad med bioprojektor, som rymmer upp till 350 personer.

Skolan har ett eget litet bibliotek, och vi köper varje år in klassuppsättningar med skönlitteratur till eleverna. I skolans direkta närhet har vi tillgång till Bagarmossens bibliotek.

I skolan ryms även en separat No-, och hemkunskapssal.

Skolan har tillgång till två gymnastiksalar, samt till en idrottsplats i närheten.

b4

 

 En länk om skolan i Sverige : http://www.omsvenskaskolan.se/svenska/det-haer-aer-den-svenska-skolan/