Likabehandlingsplan

 

Förskolan Alzahraa Verksamhetsår 2016-2017

 k

LIKABEHANDLINGSPLAN /

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

 

INLEDNING

Samtliga avdelningar på Förskolan Alzahraa omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling.

Denna plan har upprättats som stöd för barn, personal och föräldrar på och ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i förskolan.

Likabehandlingsplanen ska arkiveras hos huvudmannen Alzahraa Akademi AB.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

 

LAGAR SOM STYR

Barnen i förskolan får inte utsättas för kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier. För att förhindra, förebygga och skapa handlingsberedskap om det skulle inträffa, regleras kränkande handlingar i skollagen 6 kap samt diskriminering och trakasserier i diskrimineringslagen (2008:567).

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan och skolan skyldiga att arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan.

Om detta ändå skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder föreslås för att förhindra att det upprepas.

Lagarna omfattar all personal som kommer i kontakt med barn det vill säga även till exempel köks- och städpersonal.

Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsarbetet genomförs och att likabehandlingsplan upprättas och uppdateras varje år.

Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/ kränkts, om personalen i förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen.

Det är huvudmannen som ansvarar för att personalen fullgör sina skyldigheter enligt skollagen och diskrimineringslagen.

Föräldern kan göra en anmälan till Statens skolinspektion eller Diskriminerings-ombudsmannen

Skolinspektionen och barn- och elevombudet (BEO) har tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av bestämmelserna i diskrimineringslagen .

 

VAD ÄR DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING?

Diskriminering

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, köns-överskridande identitet eller uttryck och ålder.

Trakasserier

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna.

Exempel på tänkbara händelser utifrån diskrimineringsgrunderna finns i ”En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling i förskolan”. Den är utgiven av DO, BEO och Skolinspektionen.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet, men kränkningen har inte samband med någon diskrimineringsgrund. Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

 • fysiska (slag, knuffar)
 • verbala (hot, svordomar, öknamn)
 • psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon kommer)
 • texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier)
 • mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan skada eller obehag)

Juridiskt sett behöver en person inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till trakasserier och kränkande behandling. Barns förmåga att kunna förutse och bedöma konsekvenser att sitt eget handlande är av naturliga skäl begränsad. Därför är det särskilt viktigt att personalen i förskolan är observant och beredd att ingripa i konkreta situationer.  (plan för förskolan, www.do.se)

VISION

 • Att skapa en trygg och tillåtande förskolemiljö
 • Att stärka respekten för allas lika värde
 • Att varje barn utvecklar öppenhet, respekt och solidaritet
 • Inget barn på förskolan ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

FRÄMJANDE ÅTGÄRDER

 • Vara närvarande och lyhörda vuxna.
 • Tydlig kommunikation och ett rikt språkbruk.
 • Samtal och reflektion tillsammans med barn, föräldrar och kollegor som rör frågor kring Likabehandlingsplan/plan mot kränkandebehandling och i synnerhet det främjande arbetet.
 • Samtal med barnen om normer och förhållningssätt.
 • Planera verksamheten så att alla barn har möjlighet till delaktighet.
 • Ge mycket uppmärksamhet åt positivt beteende bland barnen för att stärka deras identitet, självkänsla och självförtroende.
 • Arbete med genusfrågor, flickor och pojkar ges samma möjligheter i förskolan.
 • Förebygga konflikter genom att ge barnen verktyg till att kunna samverka, samspela, visa tolerans och respekt.
 • Använda massage som en metod för att lära barnen positiv beröring, empati och respekt.
 • Att vi har ett interkulturellt förhållningssätt
 • Samverka med föräldrarna om normer och förhållningssätt.
 • Stödja barnen att uttrycka sina tankar och känslor.
 • Använda sig av olika metoder som t.ex. drama, dockor, rollekar, rörelse, dans, litteratur och sagor för att belysa allas lika värde, träna empati, belysa och bejaka olikheter samt ge perspektiv i samtal kring frågor som rör likabehandlingsarbetet.
 • Föräldramöte, föräldrafika, utvecklingssamtal, synpunkts- och klagomålshantering, tamburkontakt. Inskolningen är en viktig grund för trygghet och förtroende mellan hem och förskola.

 

ANSVARSFÖRDELNING

Förskolechefens ansvar:

 • att likabehandlingsplanen upprättas, revideras och följs upp varje år.
 • att utreda om ett barn upplever sig kränkt/diskriminerat av en personal.
 • att anmäla till huvudmannen när hon får kännedom om att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten.

Personalens ansvar:

 • att arbeta för att förebygga,
 • att agera och dokumentera om ett barn blir kränkt eller diskriminerad och föreslå åtgärder för att det ska förhindras.
 • att anmäla till förskolechefen när hon får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten.

 

BARN, FÖRÄLDRAR OCH PERSONALS DELAKTIGHET

Barn

 • Genom samtal och intervjuer.
 • Delaktiga i kartläggningen

Föräldrar

 • Genom utvecklingssamtal
 • Föräldramöten
 • Dagliga samtal och information

Personal

 • Diskussioner i arbetslaget
 • Pedagogiska möten
 • Personalmöte
 • APT (Arbets-Plats-Träff)

All personal har varit delaktig i framtagandet av likabehandlingsplanen på planeringsdagarna.

 

UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PLAN 

Då den föregående likabehandlingsplanen inte levt upp till Skolverkets allmänna råd enligt Skollagen så har vi valt att ta avstamp i denna nya likabehandlingsplan.

Vi har därför inte utvärderat den föregående planen utan upprättat en helt ny plan utifrån material från DO och skolverket.

 

KARTLÄGGNING

Som stöd för arbetet med kartläggningen har vi använt oss av Husmodellen som är framtagen av Diskrimineringsombudsmannen (DO). Varje avdelning har gjort sin egen kartläggning utifrån Husmodellen. Barnen har också varit delaktiga i kartläggningen.

Utomhus:

 • Det förekommer konflikter om cyklarna på gården. Barnen har svårt att följa upp regler och ibland den som är starkast eller skriker högst vinner.
 • Ibland vill barnen inte hålla hand i varandra om det är inte den närmaste kompis
 • Det förekommer att barnen tränger sig i kön till olika utomhusleksaker eller tar för sig och då den starkaste vinner

Inomhus:

 • Allmänt: Det förekommer att barnen säger ”du är inte min kompis” och avvisar barnet från leken
 • I hemvrån förekommer det att barn blir utestängda och inte får vara med.
 • Ateljé, förekommer att pedagoger och barn värderar barns skapande.
 • Vid samling, det händer att barn vägrar ta varandra i hand pga. hudfärg (även vid andra aktiviteter). Pedagoger pushar på barnen för mycket.
 • På toaletten, kan det ibland förekomma att man byter blöja, kläder på stora barn inför andra.
 • I hallen, det händer att vi bekräftar ytan genom kommentarer om kläder och utseende.
 • Hela huset, det förekommer ibland att personal med egen etnisk tillhörighet favoriserar barn från samma land, pratar om föräldrar inför barn, använder barnen som budbärare, eller att personalen använder olika språk till pojkar och flickor t.ex. söt om flickor och cool om pojkar, genom kroppsspråk kan pedagoger visa ovilja att ta hand om ett visst barn.

 

ANALYS AV KARTLÄGGNINGEN

Utifrån kartläggningen har vi identifierat olika riskområden (se ovan). Utifrån dessa risker har vi formulerat följande förebyggande åtgärder.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

 

 • Ändra begreppet ”Dockvrå” till ”Hemvrå” för att lyfta att det är könsneutralt ställe anpassat till alla barn
 • Arbeta med tema/projekt ”Kompis” så att barnen utvecklar samhörighet med alla kompisar
 • Vi pedagoger ska vara närvarande med barnen under hela dagen.
 • Uppföljning och diskussioner av våra rutiner för att säkerställa att dessa inte bidrar till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
 • Att dela barnen i mindre grupper under dagen för att främja socialt samspel i mindre grupp.
 • Stödja vid behov och vara uppmärksam i barnens lek att alla barn har någon att leka med och att barnen leker med olika barn.
 • Alltid ta barnen på allvar när de uttrycker att de eller någon annan blivit kränkt och följa upp det.
 • Vi pedagoger måste ha ett bra förhållningssätt, tänka på hur vi uttrycker oss och påminna varandra om vi skulle brista.
 • Vara rörliga ute på gården och inomhus så att vi ser vad som händer i alla utrymmen och vrån
 • Regelbundet kartlägga barnens trygghet och trivsel genom observationer, intervjuer och samtal med föräldrar.
 • Regelbundna diskussioner kring värdegrundsfrågor för att förebygga negativa värderingar och stereotypier.

 

MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET

Mål:

 • Personalens värdegrund och tänk kring olika normer utvecklas för att bättre tillämpa arbetet med likabehandlingsplanen
 • Förskolans fysiska miljö (som lekutrymmen inom- och utomhus) ska främja likabehandling av varje barn
 • Stärka barnens delaktighet i arbetet med likabehandlingsplanen.
 • Implementera arbetet med likabehandlingsplan och användningen av detta dokument,
 • Stärka föräldrarnas delaktighet i arbetet med likabehandlingsplanen.

 

Arbetssätt:

 • Kontinuerlig diskussion kring normer och värden och jämställdhet i pedagogisk verksamhet
 • Pedagogerna ska uppmärksamma att kränkningar kan/förekommer på platser som vi i kartläggningen identifierat som särskilt riskfyllda.
 • Ha särskild uppsikt i de utrymmen och de moment som vi har identifierat i kartläggningen att det är större risk att kränkningar sker.
 • Alla barn blir lyssnade på och tagna på allvar även de som inte har talspråk
 • Barn är med och fattar beslut som rör dem.
 • Barn har rätt till sin egen upplevelse och den ska respekteras av andra.
 • All personal ska ha kunskap om likabehandlingsplanen genom APT, diskussioner på avdelningsmöten, pedagogiska möten och handla därefter.
 • Varje avdelning har en pärm med likabehandlingsplanen och blankett för dokumentation av diskriminering och kränkande behandling i förskoleverksamhet
 • Föräldrar bjuds in till särskilt föräldraforum där likabehandlingsplanen behandlas. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig för alla föräldrar.
 • Alla som varaktigt eller under kortare period arbetar på förskolan ska ta del av innehållet i likabehandlingsplanen genom introduktion.

Uppföljning:

 • Reflektion i arbetslaget
 • Observationer
 • Enkäter
 • Intervjuer/samtal med barnen
 • Uppföljning 2 ggr per termin.
 • Likabehandlingsplanen revideras en gång per år, med stöd från dokumentation som samlats in under året.

Resurser:

 • Pedagogerna
 • Lokalernas möjligheter
 • Kompetensutveckling, föreläsningar, litteratur
 • Samverkan med föräldrar

Klart:  Juni 2015

Ansvarig:

 • Förskolechef,
 • biträdande förskolechef
 • förskollärare
 • barnskötare
 • Kockar, förare och andra vuxna som kommer i kontakt med barnen

 

ATT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Arbetssätt:

 • Närvarande vuxna som ser, hör och ingriper.
 • Lyssna på barnen, ta dem på allvar det de kommunicerar
 • Lyssna på föräldrarna, ta dem på allvar
 • Kontinuerligt observera och följa vad som sker bland barnen, ”kontaktbarometer” och dokumentera.
 • Granska våra arbetssätt och dokument ur ett normkritiskt perspektiv utifrån diskrimineringsgrunderna.
 • Reflektera kring dessa frågor i arbetslaget, vad pågår i barngruppen, kritiskt granska sitt eget förhållningssätt (utsätter vi pedagoger någon för diskriminering eller kränkningar?)
 • Kontinuerligt gå igenom dokumentationen, ca 1g/månad, tillsammans med biträdande förskolechefen
 • Förskolan kontaktar hemmet efter en vecka vid barns frånvaro. Samtal med föräldrar om barn har hög frånvaro, vad det beror på?

 

AKUT SITUATION – RUTINER OCH DOKUMENTATION

Rutiner vid kränkande behandling mellan barn:

 • Pedagogerna utreder vad som inträffat och analyserar orsakerna till händelsen. Allas upplevelser av vad som hänt tas på allvar, det som inträffat och orsakerna dokumenteras.
 • Dokumentation görs på särskild blankett, Dokumentation av diskriminering och kränkande behandling i förskoleverksamhet i Förskolan Alzahraa
 • I vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom samtal med inblandade barn få händelsen klarlagt och därigenom utagerad.
 • I mer komplicerade fall av kränkningar ska förskolechefen informeras och utredningsskyldigheten kan bli mer långtgående och omfatta följande:
 • Diskutera åtgärder, skriva en handlingsplan, tydlig arbetsfördelning.
 • Samtal med vårdnadshavare, presentera handlingsplan, dokumentera, bestämma datum för uppföljning.
 • Både barnet som blivit kränkt och barnet som har kränkt kan vara i behov av särskilda stödinsatser.
 • Stödinsatserna bör inte enbart vara individinriktade utan man bör också överväga organisatoriska förändringar.
 • Genomföra åtgärder som tagits fram i handlingsplanen, observera, dokumentera och reflektera i arbetslaget.
 • Vid allvarliga fall av kränkning diskuteras om det finns anledning till anmälan till socialtjänsten.
 • Handledning för pedagogerna vid behov.

Rutiner vid kränkande behandling mellan vuxen och barn:

Att ett barn kränks av en vuxen på förskolan kan barnet antingen själv ge uttryck för eller via vårdnadshavare.  Kränkningar kan även bevittnas av annan personal på förskolan. Kränkningen ska avbrytas och information om händelsen ska anmälas till förskolechefen.

 • Förskolechefen ansvarar för att utreda vad som inträffat.
 • Samtal med den vuxne som utsatt barn för kränkande behandling
 • Anmälan på särskild blankett, Dokumentation av diskriminering och kränkande behandling i förskoleverksamhet i Förskolan Alzahraa
 • Vårdnadshavare informeras och kallas till möte
 • Alla parter ges möjlighet att uttala sig om händelsen
 • Beslut om eventuella åtgärder tas av förskolechef. Åtgärder som kan bli aktuella är:
 • varning (enligt LAS 30§)
 • omplacering (enligt LAS 7§),
 • uppsägning (enligt LAS 7§) eller
 • avsked (enligt LAS 18§).

Innan dessa åtgärder blir aktuella ska den anställdes fackliga organisation kontaktas samt bör stödsamtal erbjudas.

Uppföljning:

 • Analysera dokumentationen i arbetslaget.
 • Uppföljningssamtal med barnen som dokumenteras.
 • Uppföljningssamtal med vårdnadshavarna som dokumenteras.
 • Uppföljningssamtal med förskolechefen.
 • Uppföljningssamtal i arbetslaget.
 • Observera, dokumentera barnen/barngruppen.
 • Komplettera insatser vid behov.
 • Dokumentationen ska förvaras inlåst med möjlighet till insyn för berörda vårdnadshavare.

Resurser:

 • Pedagoger/arbetslaget
 • Förskolechefen
 • Vårdnadshavare
 • Pedagogiska möten (inga namn nämns)
 • Vid behov Elev hälsans team vid Alzahraa Akademin AB

Ansvarig:

 • förskolechefen
 • Avdelningsledaren
 • Pedagogerna

KOMMUNIKATION

 • Alla anställda i förskolan får kunskap om likabehandlingsplanen genom APT, pedagogiska möten, avdelningsmöten och regelbundna diskussioner
 • Föräldrarna får kunskap om och är delaktiga genom föräldramöten, utvecklingssamtal och daglig kontakt.
 • Pedagogerna ansvarar för att barnen på ett åldersadekvat sätt får information och görs delaktiga i likabehandlingsplanen genom t.ex. samtal, rollspel, och intervjuer.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Samtliga anställda ska regelbundet följa upp förskolans förebyggande åtgärder och personalens förhållningssätt på avdelningsmöten och på enhetsnivå. Så här sker det:

 • Vi dokumenterar, följer upp, utvärderar och reviderar vårt förhållningssätt och förebyggande arbete vid:
  • avdelningsmöte
  • pedagogiska möten
  • APT
  • Summerar en gång per år på enhetsnivå.
 • Alla som arbetar på förskolan är insatta i vad lagen säger och vad som sker om man inte följer den.
 • Regelbundna samtal och diskussioner i arbetslaget och i hela personalgruppen om psykosocial miljö, förhållningssätt och värdegrundsfrågor.
 • Samtal och intervjuer med barnen ska dokumenteras.
 • Enkäter och samtal med föräldrarna.

Dokumentation från de olika uppföljningarna utgör en grund till den årliga utvärderingen av förskolans arbete med Likabehandlingsplanen. Utvärderingen är en förutsättning för framtagning av den nya Likabehandlingsplanen.

 

 

                                                                                                                                                    augusti 2015